0 Kč

imagetools0.jpg

Orbis Pictus - Komenského svět v obrazech pro nejmenší Comenius´

u dodavatele

Orbis Pictus - Komenského svět v obrazech pro nejmenší

Comenius´ Welt in Bildern für die Jüngsten

česky, německy a latinsky

Jan Amos Komenský

Cena:
279 Kč
ks

Aktuální výbor z unikátní obrazové učebnice Jana Amose Komenského doplněný novými ilustracemi Václava Sokola se snaží zprostředkovat „svět v obrazech“ současnému dětskému čtenáři. Kniha navazuje na předchozí úspěšný první a druhý díl vydaný v česko-anglické verzi. Nyní je nová souhrnná publikace vydána v česko-německém vydání a ve dvojnásobném rozsahu shrnuje obsah obou předchozích dílů. Kniha přináší další nové obrázky a nové situace ze světa, který nás obklopuje.
Kniha obsahuje Komenského texty v modernizované češtině, doplňuje je aktuálním německým překladem a také originální latinou. Kniha tak může směle sloužit i původnímu záměru svého autora – může mladému čtenáři otevírat okno do světa cizích jazyků.
Komenského ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Svět v obrazech) je jedinou knihou pro děti, která vychází již tři sta šedesát let. Napsal ji jeden z největších evropských učenců, je však prosta encyklopedické učenosti. Trojjazyčnost připomíná základ Evropy ve vzájemném zprostředkování a výměně myšlenek.
Jan Amos Komenský je nazýván učitelem národů. K reformě vzdělávání ho vedla špatná osobní zkušenost z dětských let. Jeho nadání objevili až v šestnácti letech a poslali ho na studia do ciziny. Po návratu z německého Heidelbergu se mladý teolog stává kazatelem protestantské Jednoty bratrské a rektorem školy ve Fulneku na Moravě. Třicetiletá válka mu však přisoudila osud věčného uprchlíka. Kvůli svému vyznání se musel skrývat a později natrvalo opustit svou vlast. V polském Lešně shoří některé jeho rukopisy. Komenský se však vždy znovu pouští do práce a neztrácí naději v nápravu věcí lidských.
Komenský získal pozornost evropských učenců díky své učebnici latiny Brána jazyků. Z různých oblastí poznání vybral důležitá slova a sestavil z nich věty, od jednoduchých po složité. Latinská slovní zásoba se tak rozšiřovala přirozenou dětskou zvídavostí, nikoli mechanickým memorováním klasických děl. Orbis pictus je naplněním Komenského myšlenky obrazové učebnice. Texty z Brány jazyků byly zjednodušeny, k latině přibyly další jazyky. Viditelný svět se mu podařilo uspořádat do přehledných obrazů, kterým vládne řád daný Stvořitelem. S pomocí číslic spojil věci na obrázcích s pojmy. Vznikla tak nejen jazyková učebnice pro školáky, ale i nejstarší dětská encyklopedie. Cvičí smysly k správnému rozlišování a osvojení si pojmů (nejprve v mateřštině a později v latině).
Orbis pictus vyšel poprvé v roce 1658 v Norimberku s černobílými dřevoryty. Brzy zlidověl po celé Evropě. Jednotlivá vydání se liší jazyky, obrázky i velikostí. Náš výbor pro nejmenší vychází z českého vydání z roku 1883, které do tisku připravil pradědeček malíře Václava Sokola. Dvacet čtyři kapitol představuje reprezentativní průřez knihou. Sokol překreslil staré barvotisky na velká plátna. Každému obrazu je věnována samostatná tabule a je v rovnocenném postavení s texty. Naplňuje se tak Komenského záměr smyslové plnosti poznání. Texty jsou vytištěny ve třech sloupcích vedle sebe. Latina je zachována podle vydání z devatenáctého století. Český a německý překlad jsme upravili, aby byl srozumitelný dnešním dětem.
Projekt významně podpořil Česko-německý fond budoucnosti a přípravu knihy podpořila Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií.


ORBIS PICTUS - Comenius´ Welt in Bildern für die Jüngsten
Comenius’ ORBIS SENSUALIUM PICTUS (Welt in Bildern) ist das einzige Buch für Kinder, das schon seit 360 Jahren erscheint. Es wurde von einem der größten europäischen Gelehrten geschrieben, dennoch ist es bar aller enzyklopädischen Gelehrsamkeit. Die Dreisprachigkeit erinnert daran, dass das Fundament Europas in der gegenseitigen Vermittlung und dem Austausch von Gedanken liegt.
Johann Amos Comenius (tschechisch: Jan Amos Komenský) wird als Lehrer der Völker bezeichnet. Schlechte Erfahrung aus der eigenen Kinderzeit brachte ihn dazu, die Bildung zu reformieren. Seine Begabung wurde erst entdeckt, als er 16 Jahre alt war, woraufhin er zum Studium ins Ausland geschickt wurde. Nach seiner Rückkehr aus Heidelberg wurde der junge Theologe Prediger der protestantischen Brüdergemeine und Rektor der Schule von Fulnek in Mähren. Der Dreißigjährige Krieg bereitete ihm jedoch das Schicksal eines ewigen Flüchtlings. Wegen seiner Konfession musste er sich verbergen und später für immer sein Land verlassen. Im polnischen Lissa/Leszno verbrannten einige seiner Manuskripte. Comenius ging aber immer neu an die Arbeit und verlor nicht das Vertrauen in die Besserung der menschlichen Dinge.
Comenius erregte durch sein Lateinlehrbuch Sprachentür die Aufmerksamkeit europäischer Gelehrter. Er wählte wichtige Worte aus verschiedenen Wissensgebieten und stellte aus ihnen Sätze zusammen, von einfachen bis zu komplizierten. Der lateinische Wortschatz erweiterte sich so durch die natürliche kindliche Neugier und nicht durch das mechanische Memorieren klassischer Werke. Der Orbis pictus stellt die Umsetzung von Comenius’ Idee eines illustrierten Lehrbuchs dar. Die Texte aus der Sprachentür wurden vereinfacht, zu Latein kamen weitere Sprachen hinzu. Es gelang ihm, die sichtbare Welt zu übersichtlichen Bildern zu organisieren, die von der durch den Schöpfer gegebenen Ordnung beherrscht werden. Er verband die Dinge auf den Bildern mittels Ziffern mit den Begriffen. So entstand nicht nur ein Sprachlehrbuch für Schüler, sondern auch die älteste Enzyklopädie für Kinder. Sie trainiert die Sinne zum richtigen Unterscheiden und zur Aneignung der Begriffe (zuerst in der Muttersprache, später in Latein), Der Orbis pictus erschien zuerst 1658 in Nürnberg als Ausgabe mit Holzschnitten in Schwarzweiß. Schnell wurde er in ganz Europa populär. Die einzelnen Ausgaben unterscheiden sich durch ihre Sprachen, Bilder und auch Größe. Der Inhalt wurde von neuen Erfindungen beeinflusst. Unsere Auswahl für die Jüngsten basiert auf der tschechischen Ausgabe von 1883, die der Urgroßvater des Malers Václav Sokol zum Druck vorbereitet hat. Die 24 Kapitel stellen einen repräsentativen Querschnitt durch das Buch dar. Sokol zeichnete die alten Farbdrucke auf große Leinwände um. Jedem Bild wird eine eigene Tafel gewidmet, die in einer ebenbürtigen Beziehung zu dem Text steht. Dadurch wird Comenius’ Absicht der Erkenntnis durch alle Sinne verwirklicht. Die Texte sind in drei Spalten nebeneinander gedruckt. Das Latein entspricht dem der Ausgabe des 19. Jahrhunderts. Die tschechische und die deutsche Übersetzung haben wir bearbeitet, damit sie heutigen Kindern verständlich seien.


Oblíbené produkty

Hrátky s těstem - Iva Trhoňová

Slané i sladké pečení, které je hotové raz dva

skladem

Hrátky s těstem  - Iva Trhoňová
Cena:
399 Kč

Upečeno s láskou - Iva Trhoňová, Ludmila Gottwaldová

Kváskový chléb a pečivo

skladem

Upečeno s láskou -  Iva Trhoňová, Ludmila Gottwaldová
Cena:
399 Kč

Zeleninová zahrádka - Roman Povela

Od A do Z (z pořadu) polopatě a ještě něco navícČeské televize

skladem

Zeleninová zahrádka - Roman Povela
Cena:
399 Kč